quyền tác giả website

Quyền tác giả đã được đăng kí theo bộ thông tin và truyền thông. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức hoặc sao chép nhưng vẫn dữ nguyên nội dung và logo.

Tác giả có thể kiện bất cứ lúc nào nếu phát hiện thấy hành vi sao chép vì mục đích cá nhân hoặc các tổ chức.